Per a la instal·lació d'acer a qualsevol estructura, hi ha un complex procés previ de treball dels materials.
En aquest post us explicarem com és el tractament de les xapes d'acer, des de la seva fabricació fins a la instal·lació final, passant per la seva transformació i les diferents formes en què es treballen.
Ara bé, comencem pel principi: Quin és el primer pas per crear xapes d'acer?

Fabricació i transformació de les xapes d'acer

Del procés de creació de l'acer ja parlem detalladament en un post anterior. Sabem a més que les xapes són planes i que tenen mides que oscil·len entre 0,15 mm a 10 mm de gruix. Ara el objectiu és convertir-les en peces i estructures de diferents formes com, per exemple, xassís, carcasses o suports, entre d'altres elements.

El primer que s'ha de fer és la eliminació del material. Es tracta de tallar peces del material en brut (acer) per produir la forma que vulguis. Per obtenir un producte amb alta precisió i de qualitat se solen emprar talls tradicionals i amb tecnologia avançada.

Tall per làser

És un raig làser d'alta densitat que es dirigeix ​​a una peça en concret per fondre-la, vaporitzar-la o cremar-la, tallant així el material. Per això, les talladores làser s'usen per tallar, perforar i gravar.

Hi tres tipus de làser:

  • CO2 (diòxid de carboni). Alt rendiment energètic, es fa servir quan es vol tallar material fi, així com gravar i perforar.
  • Nd (neodimi). Té una alta energia, però té una baixa eficiència de repetició. És emprat per gravar, perforar i soldar.
  • Nd-YAG (granat d'itri i alumini dopat). Té una potència molt alta, per tant, és apte per tallar materials més gruixuts.

El tall per làser serveix per tallar xapes que estiguin fetes d'acer, però també és apte per a un altre tipus de materials. Nosaltres recomanem utilitzar-lo per tallar peces fines amb un gruix de 6 mm.

Tall per raig d'aigua

S'utilitza un filtre per enfocar un raig d'aigua amb una pressió molt alta per tallar una peça. Per a materials com l'acer es fa servir una barreja d'aigua i substàncies granulars abusives.

Aquest tipus de tall és idoni per tallar xapes de diferents gruixos i en tot tipus de materials. A més, és el més necessari, amb toleràncies entre 0,005 mm i 0,1 mm.

Un dels seus avantatges més destacats és que no genera calor en comparació amb un altre tipus de talls.

Tall per plasma

Funciona aplicant calor i energia un gas perquè es pugui convertir en plasma. Posteriorment, s'accelera un raig de plasma molt calent per mitjà d'un gas inert que surt del filtre de tall per arribar a la peça. El plasma fa un arc elèctric amb la peça, fonent-la i tallant-la. Com que es tracta d'un procediment elèctric, les talladores de plasma només poden treballar amb materials que siguin conductors de l'electricitat.

Aquesta tècnica pot tallar materials molt gruixuts fins a 200 mm per a l'acer.

deformació

Es coneix com a deformació a l'aplicació controlada de força per doblegar o conformar xapes fabricades en acer fins aconseguir les formes que es vulguin. El procés de deformació inclou: doblegat, conformat, estampat i estirat. Per fer-ho, s'usen encunys, frens hidràulics i magnètics.

Mètodes de muntatge

L'últim pas és unir les peces processades per formar un producte final. Els processos d'acoblament inclouen la soldadura (inclosa la forta), el reblat i l'ús d'adhesius.

El muntatge de l'estructura amb les xapes d'acer sha de realitzar dacord amb un programa dinstal·lació prèviament establert, assegurant en tot moment lestabilitat i la seguretat.

Els estructures amb xapes d'acer  no requereixen tècniques especials quant a la instal·lació. Això no obstant, cal prestar especial atenció al procés d'elaboració de les xapes perquè els elements siguin rectes i no hi hagi distorsions a les soldadures. A més, també ha de ser segur davant de càrregues de muntatge, mantenint sempre els apuntalaments fins que la seva retirada sigui segura.

Aspectes a tenir en compte

Cada part de l'estructura de xapes d'acer ha d'estar alineada un cop s'ha muntat. Per això, no es poden fer connexions permanents entre les xapes fins que s'hagin alineat, anivellat i connectat temporalment amb una part suficient de l'estructura. L'objectiu és assegurar que no es pugui desplaçar cap element durant el muntatge posterior o l'alineament de la resta de l'estructura.

El alineament de les xapes es pot fer amb falques. Aquestes s'han d'assegurar quan hi hagi el perill que es deixin anar, això sí, les falques també han de ser d'acer. Han de ser duna durada similar a la de lestructura i amb un gruix mínim de 2 mm si es fan servir en un entorn exterior. Si les falques s'utilitzen per a l'alineació d'estructures amb un material revestit, han d'estar protegides de manera similar per proporcionar una durada concreta.

Si a la instal·lació cal soldadura a l'obra s'han de seguir els procediments específics (directrius ES-1090 2 y ES-1011 3 ).

En resum, les xapes d'acer segueixen tot un procés que abasta des de la mateixa creació fins a la instal·lació final a l'estructura corresponent. Si necessites xapes fabricades en acer o qualsevol tipus d'assessorament no dubtis a contactar amb nosaltres.